Hiệu trưởng trần Văn Mẫn: 0917271797. Email: tranman76@gmail.com

Phó Hiệu trưởng Lê Quốc Vinh: 0902830201. Email: lequocvinh.tanhong@gmail.com